Návštěvní řád státního hradu Trosky

Národní památkový ústav 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

STÁTNÍHO HRADU TROSKY

(dále jen „památkový objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Památkový objekt je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
 1. Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena od 9:00 do 16:00 v dubnu, září a říjnu, do 16:30 v květnu, do 17:30 v červnu, červenci a srpnu.
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách: www.hrad-trosky.cz 
 3. Prohlídkové okruhy jsou bez průvodce.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ
 1. Za prohlídku do památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a na jeho webových stránkách www.hrad-trosky.cz.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku).
 3. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
 1. Při prohlídce památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
 2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST
 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu památkového objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V památkovém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
 7. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vybavení areálu památkového objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
 8. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno: 

  a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli   poškozovat;

  b) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

  c) propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;

  d) dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;

  e) manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny

  f) dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.

 9. Pohyb zvířat v památkovém objektu:

  a) Je povolen za těchto podmínek:

        -  Zvíře musí být na vodítku.

        -  Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná,
            a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku, se kkterým hospodaří NPU

        -  Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.

        -  Vstup zvířete není zpoplatněn.

        -  Vstup se zvířaty je zakázán na obě hradní vyhlídky (Aerenthálská vyhlídka, věž Baba) i
            i do prostor schodišť na vyhlídky vedoucích.

   b) Do objektu je zakázán vstup s koněm, poníkem i jinými podobně velkými zvířaty.

 10. Fotografování je povoleno, ale není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
 1. Do objektu je zakázán vstup s jízdními koly, stojany jsou umístěny vně areálu, před branou.
 2. Platí přísný zákaz vstupu na obě hradní vyhlídky a schodiště za bouřky.
 3. Maximální kapacita vyhlídkového ochozu na věži Baba je 134 osob.
 4. Platí přísný zákaz létání dronů a jiných bezpilotních systémů na celém území památkového objektu. Pravidla pro létání s drony jsou k dispozici na www.hrad-trosky.cz.
 5. Při prohlídce památkového objektu nebo v případě, že je v památkovém objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Přání, podněty, stížnosti či připomínky mohou návštěvníci sdělit na pokladně objektu, případně zaslat vedoucí správy objektu suchomelova.pavlina@npu.cz; případně se obrátit na NPU, územní památkovou správu na Sychrově na: bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2024; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Návštěvní řád ke stažení: